Adresa:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava 1

Telefónne číslo

Tel: 02/ 52 733 293
Fax: 02/ 52 733 293

Email:

Radi vám odpovieme na vaše otázky info@schwabe.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 35 871 873
DIČ: 20 2177 4018
IČ DPH: SK20 2177 4018

Kontaktujte nás

V prípade otázok týkajúcich sa liekov nás kontaktujte e-mailom: info@schwabe.sk alebo telefonicky: 02/ 52 733 293.

Ak je vaša otázka urgentná, prosím kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti liekov nám môžete nahlásiť e-mailom: info@schwabe.sk alebo telefonicky: + 02/ 52 733 293. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.